สมัครเรียน / หลักสูตร

Professional Thai Cooking Course Basic  150 hours and Advance 300 hours

Monday - Friday  or Saturday , Sunday
Start from 09.30 am.
Number of training days is 40 days for 300 hours.

More

คำถามล่าสุด

Hi I would like to learn vegetable and fruit carving. Do you have a five day course (from Mon-Fri). I am coming to Bangkok on 3 Aug until 7 Aug. Thank you.

 

 

More

 

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานครัววันดี

 

ตั้งอยู่ที่  294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  โทร 02-2799844-5

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานครัววันดี ได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  สังกัดกระทรวงแรงงาน ตามใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเลขที่ กทม 008 / 2553  ได้รับอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ในสาขาอาชีพ ตามประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ดำเนินการงานภายในจังหวัด   กรุงเทพมหานคร  โดยมีศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานชื่อ “ครัววันดี”

            วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทดสอบฝีมือ ความรู้ ความสามารถ และทัศนคติในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพตามเกณฑ์กำหนดของมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเป็นหลักฐานว่ามีฝีมืออยู่ในระดับประกันคุณภาพ

การสอบมาตรฐานฝึมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการทดสอบ

1. มีสัญชาติไทย  อายุไม่ต่ำกว่า  18  ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร

2.ไม่เคยต้องโทษ

3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

4. มีประสบการณ์อย่างน้อยในตำแหน่งพนักงานประกอบอาหารไทย  3  ปี  หรือ ด้านการอบรมทางด้านอาหารไทย อย่างน้อย  90  ชั่วโมง

หลักฐานการสมัคร

1.  ใบสมัครเข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงาน แบบ กทร.201

2.  สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

3.  ใบผ่านงานในตำแหน่งพนักงานประกอบอาหารไทยอย่างน้อย 3 ปี   ** ยื่นพร้อมเอกสารตัวจริง **

      หรือ สำเนาใบประกาศนียบัตรการอบรมด้านอาหารไทยอย่างน้อย 90 ชั่วโมง

4.  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)    

5.  ใบรับรองแพทย์  1  ชุด (ต้นฉบับ)

6.  ค่าธรรมเนียมในการทดสอบ  (ภาคทฤษฎี 100 บาท  /  ภาคปฏิบัติ 900 บาท)

*** ต้องสอบทฤษฎีผ่านถึงจะสอบปฏิบัติได้  ,  ถ้าสอบทฤษฎีไม่ผ่านจะคืนเงินค่าสอบปฏิบัติ***

รูปแบบของการทดสอบ   แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

1. ภาคทฤษฎี  เป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ เวลา 60 นาที         

2. ภาคปฏิบัติ  โดยให้ผู้เข้าทดสอบฯ ประกอบอาหาร 1 ชุด ตามรายการอาหารที่สถานทดสอบฯ เวลาทดสอบ 3 ชั่วโมง

การแต่งกาย แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 

1.  เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/เสื้อเชฟ  (ห้ามใส่เสื้อยืด)

2.  กางเกงผ้าสีดำ หรือสีเข้ม  (ห้ามใส่กางเกง/กระโปรงยีนส์)

3.  สวมรองเท้าหุ้มส้น  (ห้ามใส่รองเท้าแตะหนีบหรือรองเท้าเปิดส้น)

4.  ตัดเล็บมือให้เรียบร้อย

5.  ไม่ให้ใส่เครื่องประดับหรือสายสิญจ์ทุกชนิด

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

1.  หมวกคลุมผม , ผ้ากันเปื้อน , ผ้าเช็ดมือ

เวลาในการทดสอบ   8.00 น. เป็นต้นไป  (หากเข้าสอบหลัง 08.15 น. ถือว่าหมดสิทธิ์สอบ)

ระเบียบการทดสอบ

1. กรณีที่ผู้ต้องการทดสอบฝีมือแรงงาน ไม่มา  ตามวันเวลาที่ได้ลงสมัครไว้  โดยไม่แจ้งล่วงหน้า  อย่างน้อย 2 สัปดาห์  ทางศูนย์ทดสอบจะถือว่า สละสิทธิ์ในการสอบ ครั้งนั้น และหากต้องการทดสอบในครั้งต่อไป  ต้องชำระค่าทดสอบฯ ใหม่

2. กรณีที่สอบไม่ผ่านภาคปฏิบัติอาหาร ต้องเสียค่าสอบซ่อมอาหารคาว  เมนูละ 300 บาท ขนมหวาน 200  บาท

หมายเหตุ  :  การขอรับเงินคืนกรณียกเลิกหรือเลื่อนตารางการสอบต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์

 

หลักสูตรอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนสอบมาตรฐานฝึมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1

จุดประสงค์ของการอบรม เพื่อฝึกซ้อมเกณฑ์การประเมินทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ เพื่อให้ตระหนักถึงการวงาแผนการทำงาน ขั้นตอนการจัดเตรียม การประกอล และการนำเสนอ 

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบร

1. ผู้ที่มีใบสมัครสอบ และต้องการรู้เกณฑ์การประเมินและพัฒนาทักษะของตนให้ได้ตามเกณฑ์การสอบ

หมายเหตุ

1. ผู้สมัครสอบ ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าอบรม เนื่องจากผู้สมัครสอบทุกคนมีองค์ความรู้ที่ดีอยู่แล้วจากสายงานหรือการศึกษาด้านอาหารไทยหากมีความพร้อมและฝึกฝนอยู่เสมอ ดังนั้นการอบรมจึงเป็นการเพิ่มพูนทักษะในการสอบให้กับตนเท่านั้น 

2. ผลการสอบเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและคณะกรรมการคุุมสอบ ไม่มีผลต่อเนื่องกับการอบรมแต่อย่างใด

ตารางการทดสอบผู้ประกอบอาหารไทย  สอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานสาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 โดย ศูนย์ทดสอบฝีมือโรงเรียนครัววันดี ประจำปี 2559
 

วันสอบ

วันพุธที่ 25 มกราคม 2560

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560
วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560

วันพุธที่ 27 กันยายน 2560

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560

วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560

 

 

เกี่ยวกับ โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี

ก่อตั้งและอำนวยการสอนโดยอาจารย์ วันดี ณ สงขลาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2536 (ค.ศ 1993 ) เป็นสถาบันที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนคหกรรมศาสตร์แบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย เดิมตั้งอยู่บนถนนสีลม อยู่บนชั้น 3-5 ของร้านหนังสือดอกหญ้า ตรงข้าม ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ ต่อมาในเดือนตุลาคม ปี 2547 ถึงปัจจุบัน ได้ย้ายมาตั้งอยู่ เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 อยู่ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสะพานควายและอารีย์

ช่องทางติดต่อ

เลขที่ 294/16-17 ถนนประดิพัทธ์ (ตรงข้ามซอยประดิพัทธ์ 25) ใกล้สี่แยกสะพานควาย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Tel. 66-2279-9844-5, 66-2279-2204, 081-442-8956

wandeeschool@hotmail.com

© 2014 Wandee Culinary Art School. All Rights Reserved.